การประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติดแห่งสหประชาชาติ (Commission on Narcotic Drugs – CND)

คณะผู้แทนมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ร่วมกับคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม CND มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันแนวทางการพัฒนาทางเลือกที่ยั่งยืนของไทยในเวทีนานาชาติ

การเข้าร่วมประชุม “อาเซียนบวกสาม” ภายใต้หัวข้อ “การขับเคลื่อนกิจการเพื่อสังคมสู่ความสำเร็จของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน”

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ ร่วมกับสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม บริติช เคานซิล

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่การดำเนินงานของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่การดำเนินงานของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ จังหวัดเชียงราย