Loading
โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่าน ตามแนวพระราชดำริ โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน จังหวัดอาเจะห์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย "โครงการดอยตุง 4"โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่าน ตามแนวพระราชดำริโครงการธนาคารแกะ (A4 Sheep Bank)จังหวัดบัลคห์ สาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน "โครงการดอยตุง 3"หอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำสืบสานพระราชปณิธานการพัฒนาเอกสารเผยแพร่

ข่าวสาร...............................................................

...............................................................