Loading
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริงานพัฒนาภายในประเทศงานพัฒนาในต่างประเทศการศึกษาโครงการธนาคารแกะ (A4 Sheep Bank)จังหวัดบัลคห์ สาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน "โครงการดอยตุง 3"หอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำสืบสานพระราชปณิธานการพัฒนาเอกสารเผยแพร่

ข่าวสาร...............................................................

...............................................................