ข่าวสาร

 • กิจกรรมปลูกป่าอนุรักษ์ ณ ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

  กิจกรรมปลูกป่าอนุรักษ์ ณ ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน
  วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2014 เวลา 17:26 น.

  เมื่อวันที่ 16-19 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้จัดกิจกรรมปลูกป่าอนุรักษ์ ณ ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน เพื่อให้พนักงานของมูลนิธิฯ ทั้งจากสำนักงานกรุงเทพฯ และสำนักงานเชียงรายมีส่วนร่วมในโครงการปลูกป่า สร้างคน บนวิถีพอเพียง รักษาต้นน้ำ บรรเทาอุทกภัย ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการขยายผลของมูลนิธิฯ ครอบคลุมพื้นที่ 250,000 ไร่ ทั้งนี้ก็เพื่อให้พนักงานทุกส่วนงาน และทุกระดับเข้...

 • จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างประเทศว่าด้วยการพัฒนาทางเลือกที่ยั่งยืน สู่ “หลักการต้นแบบการพัฒนาทางเลือกของประประชาชาติ”

  จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างประเทศว่าด้วยการพัฒนาทางเลือกที่ยั่งยืน สู่ “หลักการต้นแบบการพัฒนาทางเลือกของประประชาชาติ”
  วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2014 เวลา 15:56 น.

  เกือบ 3 ทศวรรษที่ความสำเร็จของโครงการพัฒนาดอยตุงฯ และโครงการขยายผลทั้งในและต่างประเทศได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการพัฒนาตามตำราแม่ฟ้าหลวง คือการพัฒนาที่สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นรูปธรรมได้ ทำให้ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2011 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้เป็นเจ้าภาพการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างประเทศว่าด้วยการพัฒนาทางเลือกที่ยั่งยืน หัวข้อยาเสพติด ความขัดแย้ง และการพัฒนา (Drugs, Conflict and Development: The...

 • โครงการต่อเนื่องค่ายพลังเยาวชนใฝ่ดี หอฝิ่น ป้องกันยาเสพติด

  โครงการต่อเนื่องค่ายพลังเยาวชนใฝ่ดี หอฝิ่น ป้องกันยาเสพติด
  วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2014 เวลา 17:11 น.

  หลังจากผ่านค่ายพลังเยาวชนใฝ่ดี หอฝิ่น ป้องกันยาเสพติด ซึ่งเกิดขึ้นมาจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 และโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ โครงการฯ ยังคงติดตามและประเมินผลนักเรียนที่ได้ผ่านกิจกรรมเข้าค่ายพลังเยาวชนใฝ่ดี หอฝิ่นฯ จากผู้ปกครอง...

 • หลักสูตรอบรม “นักพัฒนาตามตำราแม่ฟ้าหลวงขึ้นพื้นฐาน” รุ่นที่ 1

  หลักสูตรอบรม “นักพัฒนาตามตำราแม่ฟ้าหลวงขึ้นพื้นฐาน” รุ่นที่ 1
  วันพุธที่ 30 กรกฏาคม 2014 เวลา 09:37 น.

  เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2257 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดหลักสูตรอบรม “นักพัฒนาตามตำราแม่ฟ้าหลวงขึ้นพื้นฐาน” รุ่นที่ 1 ด้วยมีความมุ่งมั่นที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปปฏิบัติในพื้นที่พัฒนาที่ตนรับผิดชอบได้จริง โดยมีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้นจำนวน 29 คน จากศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯ ตามพระราชดำริ จำนวน 8 คน สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จำนวน 2 คน ศูน...

 • พิธีปิดโครงการสำรวจข้อมูลพื้นที่พักพิงชั่วคราว ตามแนวชายแดนไทย-เมียนมาร์ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557

  พิธีปิดโครงการสำรวจข้อมูลพื้นที่พักพิงชั่วคราว ตามแนวชายแดนไทย-เมียนมาร์ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557
  วันอังคารที่ 08 กรกฏาคม 2014 เวลา 14:24 น.

  เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายฟรองซัวส์ มาร์ริเยท์ (Mr. Francois Marrillet) ผู้จัดการโครงการอาวุโส สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) นายพรชาต บุนนาค รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ นางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์ อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และนายสิงห์ สุขวัจน์ ผู้อำนวยการกองการต่างประเ...

หน้า 7 จาก 22