ข่าวสาร

 • คณะนักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา 33 คน เดินทางมาศึกษาดูงานที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ

  คณะนักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา 33 คน เดินทางมาศึกษาดูงานที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ
  วันพุธที่ 14 มกราคม 2015 เวลา 15:19 น.

  เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557–คณะนักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา 33 คน เดินทางมาศึกษาดูงานที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ โดยเน้นการศึกษาและพัฒนาความรู้ด้านธุรกิจอาหารและการเกษตร ทั้งนี้ คณะได้เรียนรู้กระบวนการการปลูกกาแฟอาราบิก้าของดอยตุง เก็บกาแฟ ตลอดจนการเพิ่มมูลค่าผลผลิตโดยผ่านการลงพื้นที่และลงมือปฏิบัติจริง นอกจากนั้น คณะนักศึกษาได้พูดคุยกับตัวแทนจากวิสาหกิจชุม...

 • โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปะจากศิลปินอาเซียนสู่เยาวชน ศิลปินแห่งชาติสัญจรสู่ประชาคมอาเซียน (ค่ายวัฒนธรรมเยาวชน) : สืบสานงานศิลป์ถิ่นล้านนา นามล้ำค่าพระธาตุดอยตุง

  โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปะจากศิลปินอาเซียนสู่เยาวชน ศิลปินแห่งชาติสัญจรสู่ประชาคมอาเซียน (ค่ายวัฒนธรรมเยาวชน) : สืบสานงานศิลป์ถิ่นล้านนา นามล้ำค่าพระธาตุดอยตุง
  วันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2014 เวลา 09:46 น.

  สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระราชูปถัมภ์จัดโครงการศิลปินแห่งชาติสัญจร “ค่ายวัฒนธรรมเยาวชน: รักษ์แผ่นดินสานงานศิลป์ถิ่นล้านนา” ระหว่างวันที่ 11-12 ธันวาคม 2257 ณ โครงการพัฒนาดอยตุงฯ เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณของศิลปินแห่งชาติ พร้อมทั้งสนับสนุนให้นักเรียน ครู และประชาชนทั่วไป รวมถึงหน่วยงานภาค...

 • สถาบัน JAIMS ศึกษาดูงานที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ

  สถาบัน JAIMS ศึกษาดูงานที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ
  วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2014 เวลา 09:30 น.

  เมื่อวันที่ 2 - 5 กันยายน 2557 Japan-America Institute of Management Science (JAIMS) พาผู้เข้าอบรมโครงการ Global Leaders for Innovation and Knowledge : GLIK ประจำปี 2557 จากประเทศญี่ปุ่น ไทย เวียดนาม ไต้หวัน สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อินเดีย จำนวน 20 คน พร้อมทั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่ เดินทางมาศึกษาดูงาน ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” และ “ภาวะผู้นำ” ที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ เพื่อเสริมสร้างทักษะและท...

 • ค่ายเด็กใฝ่ดี ครั้งที่ 2 : ป่าสวยด้วยเมล็ดพันธุ์ดี

  ค่ายเด็กใฝ่ดี ครั้งที่ 2 : ป่าสวยด้วยเมล็ดพันธุ์ดี
  วันพุธที่ 05 พฤศจิกายน 2014 เวลา 13:28 น.

  ในปีนี้ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้จัดทำโครงการค่ายเด็กใฝ่ดีเป็นครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด “ป่าสวย...ด้วยเมล็ดพันธุ์ดี” ณ โครงการพัฒนาดอยตุงฯ จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 14-19 ตุลาคม 2557 โดยมีเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 9-12 ปี จำนวน 44 คน เข้าร่วมโครงการ เนื่องจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เล็งเห็นว่าเด็กและเยาวชนที่เติบโตในสังคมเมืองมีข้อจำกัดเรื่องการสัมผัสและเรียนรู้ธรรมชาติ รวมถึงการเข้าใจวัฒนธรรมประเพ...

 • คณะผู้นำเยาวชนอมก๋อยจากโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม “เรื่องเล่าบ้านฉัน”

  คณะผู้นำเยาวชนอมก๋อยจากโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม “เรื่องเล่าบ้านฉัน”
  วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2014 เวลา 10:55 น.

  เมื่อวันที่ 7 - 8 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเพื่อจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ กลับไปพัฒนาและสร้างความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ของตนเอง โดยครั้งนี้ มูลนิธิฯ ได้นำเยาวชนไปเรียนรู้และทำกิจกรรมในพื้นท...

หน้า 7 จาก 24