Create PDF Recommend Print

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังแปลงปลูกชาน้ำมัน บ้านปางมะหัน

HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn visited the Camellia Oleifera (tea oil) tree plantation in Pang Mahan

     เมื่อวันศุกร์ที่ 17 ก.พ. 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังแปลงปลูกชาน้ำมัน เขต 3 และ 5 บ้านปางมะหัน จังหวัดเชียงราย เพื่อทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการ ที่สามารถคัดและแบ่งเกรดคุณภาพต้นชาน้ำมันทั้งพื้นที่ได้ ซึ่งจำแนกโดยการปักธงสีต่างๆ ตามปริมาณผลผลิต ทำให้สามารถศึกษาศักยภาพการให้ผลผลิตของต้นชาน้ำมัน รวมถึงแนวทางการปรับปรุงผลผลิต นอกจากนั้น ผลการดำเนินโครงการฯ ยังทำให้เกิดผลดีด้านสิ่งแวดล้อม คือแปลงปลูกซึ่งเคยเป็นป่าเสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 10 ปี นับแต่เริ่มโครงการฯ   

HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn visited the Camellia Oleifera (tea oil) tree plantation in Pang Mahan HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn visited the Camellia Oleifera (tea oil) tree plantation in Pang Mahan

     มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินโครงการศึกษาและพัฒนาการปลูกชาน้ำมัน ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนาตั้งแต่ปี 2549 สนองแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเล็งเห็นว่าผลผลิตของชาน้ำมันมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงให้ชุมชนได้ โครงการฯ ได้นำเมล็ดพันธุ์และต้นอ่อนของชาน้ำมัน ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนทูลเกล้าฯ ถวาย มาศึกษาทดลองใน 3 พื้นที่ของอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย รวมพื้นที่ทั้งหมด 3,650 ไร่ จำนวนต้นชา 952,008 ต้น พื้นที่บริเวณนี้เดิมมีปัญหาป่าเสื่อมโทรม ได้แก่ หมู่บ้านปางมะหัน หมู่บ้านปูนะ และแปลงศึกษาวิจัยจีลอง หมู่บ้านผาหมี 

HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn visited the Camellia Oleifera (tea oil) tree plantation in Pang Mahan HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn visited the Camellia Oleifera (tea oil) tree plantation in Pang Mahan

HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn visited the Camellia Oleifera (tea oil) tree plantation in Pang Mahan

     การติดตามสภาพการฟื้นฟูป่าในเขตโครงการฯ โดยใช้ดาวเทียม IKONOS และดาวเทียมไทยโชตพบว่า  ในปี 2559 มีพื้นที่ป่าผลัดใบสมบูรณ์และป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู เพิ่มขึ้นถึง 1,298 ไร่ ทำให้มีป่าผลัดใบสมบูรณ์และป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟูเป็นจำนวนรวมถึง 32,217 ไร่ และไม่มีพื้นที่ป่าเสียหายจากการถูกบุกรุกเพิ่มอีกด้วย