Create PDF Recommend Print

โครงการสำรวจข้อมูลผู้พลัดถิ่นในศูนย์พักพิงชั่วคราวทั้ง 9 แห่ง ตามแนวชายแดนไทย-เมียนมาร์

พื้นที่ดำเนินโครงการ

โครงการสำรวจข้อมูลผู้พลัดถิ่นในศูนย์พักพิงชั่วคราว 9 แห่งใน 4 จังหวัดดังต่อไปนี้

      1.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 • ศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านใหม่ในสอย
 • ศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านแม่สุรินทร์
 • ศูนย์พักพิงชั่วคราวแม่ลามาหลวง
 • ศูนย์พักพิงชั่วคราวแม่ละอูน

  2.จังหวัดตาก
 • ศูนย์พักพิงชั่วคราวแม่หละ
 • ศูนย์พักพิงชั่วคราวอุ้มเปี้ยม
 • ศูนย์พักพิงชั่วคราวนุโพ

  3.จังหวัดกาญจนบุรี
 • ศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านต้นยาง

  4.จังหวัดราชบุรี
 • ศูนย์พักพิงชั่วคราวถ้ำหิน

 

ผู้รับประโยชน์

ผู้พลัดถิ่นจำนวนประมาน 130,000 คน ในศูนย์พักพิงชั่วคราวจำนวน 9 แห่งตามแนวชายแดนไทย-เมียนมาร์

 

ระยะเวลาดำเนินการ

2556 - ปัจจุบัน

 

ภาคี

สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (ยูเอ็นเอชซีอาร์)

กระทรวงมหาดไทย

 

ความเป็นมาของโครงการ

เนื่องด้วยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้รับการยอมรับในระดับสากล เรื่องความเป็นกลางและความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยยึดคนเป็นศูนย์กลาง สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) จึงติดต่อมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ให้ดำเนินโครงการ “สำรวจข้อมูลผู้พลัดถิ่นในศูนย์พักพิงชั่วคราวทั้ง 9 แห่ง ตามแนวชายแดนไทย-เมียนมาร์” เพื่อสำรวจ วิเคราะห์ และประมวลข้อมูลประชากร ตลอดจนความต้องการที่เป็นปัจจุบันที่สุดของผู้พลัดถิ่นอย่างรอบด้าน โดยข้อมูลนี้จะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการสนับสนุนให้ผู้พลัดถิ่นประมาณ 130,000 คน วางแผนอนาคตตามความปรารถนาและความต้องการที่แท้จริงของพวกเขา อีกทั้งยังช่วยให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องวางนโยบายและจัดเตรียมแผนงานที่เหมาะสมกับผู้พลัดถิ่น อาทิ การส่งเสริมศักยภาพ การฝึกอบรมทักษะอาชีพ และการพัฒนาการดำรงชีวิตในระยะยาว เพื่อให้ผู้พลัดถิ่นสามารถช่วยตนเองได้ในอนาคต

ก่อนเริ่มโครงการฯ คณะผู้แทนจากสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ โครงการพัฒนาดอยตุงเมื่อปี 2555 เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับหลักการและแนวทางการพัฒนา รวมทั้งแนวทางการดำเนินงานของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ โดยคณะผู้แทนฯ ประกอบด้วยผู้อำนวยการสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติส่วนภูมิภาคเอเชีย และผู้แทนจากคณะทำงานส่วนภูมิภาค คณะทำงานประจำประเทศเมียนมาร์ หน่วยงานต่างๆ ทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น ตลอดจนเจ้าหน้าที่ภาคสนามของประเทศเมียนมาร์

 

การดำเนินการสำรวจข้อมูล

โครงการฯ ให้ความสำคัญเรื่องการยอมรับ การมีส่วนร่วม และความสมัครใจ จึงเริ่มดำเนินกระบวนการด้วยการสร้างความยินยอมจากทุกฝ่าย  โดยในเดือนมกราคมปี 2556  มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ คณะกรรมการผู้พลัดถิ่นชาวกะเหรี่ยง (KRC) คณะผู้แทนจากศูนย์พักพิงชั่วคราว 9 แห่ง องค์กรพัฒนาชุมชน (CBO) และรัฐบาลไทยจึงประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ เพื่อประสานความเข้าใจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสร้างความเห็นชอบจากภาคีที่เกี่ยวข้องในกระบวนการการสำรวจข้อมูล โดยคณะกรรมการผู้พลัดถิ่นชาวกะเหรี่ยง (KRC) และคณะผู้แทนจากพื้นที่พักพิงชั่วคราวทั้ง 9 แห่งมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ให้มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เป็นผู้ดำเนินโครงการฯ และระบุให้ศูนย์พักพิงชั่วคราวแม่หละเป็นพื้นที่นำร่อง นอกจากนี้ ภาคีทั้งหมดยังตกลงร่วมกันว่า ข้อมูลส่วนตัวของผู้พลัดถิ่นที่เข้าร่วมการสำรวจจะไม่ถูกเปิดเผย มีเพียงข้อมูลสรุปเท่านั้นที่จะนำมาใช้ต่อไป

แบบสอบถามสำหรับการสำรวจข้อมูลได้รับการพัฒนาจากการปรึกษาและรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องหลายครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากผู้พลัดถิ่นเอง ซึ่งเป็นผู้ที่รู้ดีที่สุดว่าจะวางแผนและเตรียมพร้อมสำหรับการดำรงชีพในอนาคตของอย่างไร ในกระบวนการสำรวจข้อมูล อาสาสมัคร ซึ่งเป็นผู้อาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราว และได้รับการคัดเลือกจากชุมชนของตนให้เข้าร่วมการอบรมโดยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ จะเป็นผู้ดำเนินการสำรวจข้อมูลในชุมชนของตน และบันทึกข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ได้รับมีความถูกต้องและสมบูรณ์