Create PDF Recommend Print

จังหวัดบัลคห์ สาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน

สาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน

สถานที่

จังหวัดบัลคห์ ประเทศสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน

 

ผู้ได้รับประโยชน์ 

500 ครัวเรือน 15 หมู่บ้านในอำเภอ Dehdadi และ Nahr-e-shahe, จังหวัดบัลคห์ ประเทศสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 - ตุลาคม พ.ศ 2555

 

ภาคีร่วม 

รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรเบลเยี่ยม สถานเอกอัคราชทูตเดนมาร์กประจำสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน กระทรวงการพัฒนาและฟื้นฟูชนบทแห่งสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน กระทรวงเกษตร ชลประทาน และปศุสัตว์แห่งสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน รัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดบัลคห์ สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (TICA) กระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทย 

 

ความเป็นมาของโครงการ

ปี พ.ศ. 2549 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับการร้องขอจากรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรเบลเยี่ยม และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถานในการดำเนินโครงการพัฒนาทางเลือกในการดำเนินชีวิตที่ยั่งยืน (SALD) ภายใต้ความร่วมมือแบบไตรภาคี โดยราชอาณาจักรเบลเยี่ยมสนับสนุนด้านเงินทุน มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ให้องค์ความรู้ในการส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ ส่วนหน่วยราชการของสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถานและชาวบ้านในพื้นที่เป็นผู้ร่วมคิด ร่วมวางแผน ตัดสินใจ และลงมือปฏิบัติ

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2549 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาและฟื้นฟูชนบทแห่งสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน และรัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดบัลคห์ได้เปิดโครงการส่งเสริมปศุสัตว์และพัฒนาวิสาหกิจชุมชน หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ธนาคารแกะ หรือ A4 Sheep Bank (A4 ย่อมาจาก ด้วยความคิดคนอัฟกัน สนับสนุนโดยรัฐบาลอัฟกัน ดำเนินงานโดยคนอัฟกัน เพื่อคนอัฟกัน)

 

กิจกรรมพัฒนาในสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน

โครงการส่งเสริมปศุสัตว์และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนมีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน ผ่านการทำธุรกิจเพื่อสังคม โดยสร้างเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการทำอุตสาหกรรมชุมชน โครงการมีจุดมุ่งหมายที่จะเพิ่มจำนวนแกะพันธุ์คารากูล (karakul) ซึ่งล้มตายไปเป็นจำนวนมากในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา สืบเนื่องมาจากความขัดแย้งและความแห้งแล้ง

โครงการดังกล่าวจะเป็นกลไกในการเพิ่มจำนวนเจ้าของปศุสัตว์ในชนบทไปพร้อมๆ กับการดูแลสุขภาพและการเพิ่มจำนวนแกะ โดยหน่วยสัตวบาลเคลื่อนที่ (Mobile Veterinary Units) ที่ผ่านการฝึกอบรม อัตราการตายที่ลดลงและจำนวนแกะที่เพิ่มขึ้นเป็นการเพิ่มสินทรัพย์และช่องทางการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และวิสาหกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป แนวทางของธนาคารแกะ คือ การให้เจ้าของแกะที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนำแกะเกิดใหม่เพศเมียร้อยละ 10 มาแลกกับการให้บริการสัตวบาล จากนั้น โครงการจะนำแกะเหล่านี้ไปให้ครอบครัวที่ยากจนกู้ยืมต่อไป เพื่อให้พวกเขามีโอกาสที่จะดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงได้เหมือนกับสมาชิกอื่นๆ ในชุมชน

 

ชาวบ้านได้อะไร

โครงการธนาคารแกะดำเนินกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรมที่สอดคล้องส่งเสริมและควบคู่กันไป โดยในทางหนึ่ง โครงการให้ชาวบ้านในพื้นที่ยืมแกะ แทนที่จะเป็นเงินทุน และให้ชาวบ้านจ่ายคืนเป็นลูกแกะ ซึ่งทำให้ชาวบ้านรายอื่นๆ ขอยืมต่อได้ทันที ในขณะเดียวกัน โครงการก็ให้บริการสัตวบาลในพื้นที่ห่างไกลเพื่อส่งเสริมสุขภาพของปศุสัตว์ด้วย

ด้านสังคม

 • ในปี พ.ศ. 2552 อัตราการตายของสัตว์ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการลดลงเหลือร้อยละ 1.3 ในขณะที่แกะในหมู่บ้านเดียวกันที่ไม่ได้ลงทะเบียนมีอัตราการตายสูงถึงร้อยละ 20 – 30
 • ในปี พ.ศ. 2552 มีการรักษาปรสิตทั้งภายนอกและภายใน โรคทางเดินหายใจ โรคทางเดินอาหาร และโรคติดต่ออื่นๆ ในแกะรวมทั้งสิ้นจำนวน 26,710 ตัว
 • การให้เจ้าของแกะซึ่งเป็นชาวบ้านในหมู่บ้านเดียวกันช่วยเหลือกันทำให้ชุมชนสามัคคีกลมเกลียวกันมากขึ้นอีกด้วย
 • เกิดความร่วมมือระหว่างชาวอัฟกานิสถานทุกระดับ ตั้งแต่รัฐบาลกลาง รัฐบาลท้องถิ่น และตัวแทนชุมชน ผ่านกระบวนการพัฒนาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์และการมีส่วนร่วม ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางการพัฒนาสำหรับที่อื่นได้ด้วย

ด้านเศรษฐกิจ

 • ในปี พ.ศ. 2553 หน่วยสัตวบาลเคลื่อนที่ของโครงการธนาคารแกะ ให้บริการดูแลสุขภาพแก่แกะพันธุ์คารากูล จำนวน 21,703 ตัว และแพะจำนวน 3,807 ตัว มูลค่ารวมของปศุสัตว์ในโครงการ คือ2,270,000 เหรียญสหรัฐ
 • มี 177 ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์จากการให้ยืมปศุสัตว์จำนวนรวม 1,768 ตัว ซึ่งประกอบด้วยแกะคารากูลจำนวน 1,482 ตัว และแพะจำนวน 286 ตัว มูลค่ารวมของปศุสัตว์ที่ธนาคารให้ยืมอยู่ที่147,680 เหรียญสหรัฐ
 • อัตราการตายที่ลดลงของลูกแกะ 12,130 ตัว และแพะ 2,170 ตัว คิดเป็นมูลค่า 1,200,000 เหรียญสหรัฐ
 • โครงการช่วยพัฒนาหน่วยสัตวบาลท้องถิ่นขึ้นมาทั้งหมด 12 หน่วยให้เพื่อช่วยชุมชนของพวกเขาเองได้
 • ปริมาณแกะที่เพิ่มขึ้นและมีสุขภาพดีขึ้นเป็นสินทรัพย์ และวัตถุดิบสำหรับการเพิ่มมูลค่าและการสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์จากแกะ เช่น ขนแกะ หนังแกะ นม ฯลฯ
 • ขยายรายได้และสินทรัพย์ไปสู่ประชากรจำนวนมากขึ้นเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงโอกาสการพัฒนา


  สามารถติดตามข้อมูลโครงการได้ที่  AREDP/MRRD website : Balkh Sheep Bank